• onas3.jpg
 • onas2.jpg
 • onas1.jpg

Oferta

Przedszkole

I Społeczne Przedszkole im. Mikołaja Reja funkcjonuje od 2013 roku. W jego skład wchodzą jeden oddział dzieci 2,5- 4,5-letnich, prowadzony metodą Marii Montessori oraz dwa oddziały przedszkolne „0” (z elementami pedagogiki M. Montessori) tj. oddział dwujęzyczny i oddział artystyczny.

W najmłodszej grupie (2,5- 4,5 lat) dzieci rozwijają samodzielność i koncentrację korzystając z unikalnych pomocy dydaktycznych, w specjalnie przygotowanym otoczeniu.
Dużą uwagę przywiązujemy do rozwoju osobowości dziecka, idącego w parze z zachowaniem autonomii i szacunku dla siebie i innych.

Zajęcia dodatkowe:

 • język angielski 3 razy w tygodniu po  30 minut,
 • zajęcia artystyczne „Podróże z Małym Księciem” 1 h w tygodniu,
 • zajęcia rytmiczno- umuzykalniające 3x po 30 minut,
 • zajęcia taneczno-gimnastyczne  1h w tygodniu,
 • zajęcia literackie w bibliotece 30 minut w tygodniu,
 • religia- 30 minut.

W oddziałach zerowych realizowane są treści i zadania wynikające z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego MEN z wykorzystaniem elementów pedagogiki Marii Montessori (innowacja pedagogiczna). Duży nacisk kładziemy na rozwój indywidualnych uzdolnień.

W oddziale przedszkolnym o profilu artystycznym głównym celem kształcenia jest rozwijanie predyspozycji artystycznych dziecka poprzez wzbudzanie jego zainteresowań różnymi dziedzinami sztuki, kształcenie umiejętności jej odbioru oraz organizowanie sytuacji twórczych mających na celu rozwijanie aktywności plastycznej, muzycznej i dramatycznej:

 • odkrywanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień artystycznych dziecka,
 • eksponowanie inwencji twórczej w różnych formach aktywności twórczej i ekspresji dziecka: plastyka, muzyka, taniec (ruch), drama i teatr,
 • nabywanie umiejętności poprzez działanie,
 • wspieranie samodzielnych działań i zabaw twórczych dziecka,
 • umożliwienie dziecku kontaktu z różnymi dziedzinami sztuki: malarstwo, rzeźba, muzyka, taniec i teatr,
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych doznań i przeżyć w kontaktach ze sztuką,
 • rozwijanie pomysłowości i wyobraźni w działaniu poprzez dostarczanie dziecku materiałów, narzędzi i środków oraz wskazywanie na różne możliwości ich wykorzystania,
 • wprowadzanie dziecka w świat pozytywnych wartości: dobro, prawda, miłość i piękno poprzez organizowanie sytuacji twórczych sprzyjających rozumieniu i przeżywaniu tych wartości,
 • kształcenie umiejętności współdziałania z innymi dziećmi.

Dzięki realizacji w/w treści dziecko odkrywa swój potencjał artystyczny, odczuwa zadowolenie z wyników swojej pracy, potrafi współdziałać w zespole, tworzyć i wyrażać swoje przeżycia podczas kontaktu z różnymi dziedzinami sztuki. Rozwija kreatywność, inwencję twórczą, wyobraźnię, wzbogaca swój potencjał o nowe wartości, staje się właściwym odbiorcą sztuki.

Nasze działania dotyczą głównych dziedzin aktywności artystycznej dziecka: muzyczno – ruchowej (tanecznej), plastycznej i dramatycznej (teatralnej).

Stosujemy następujące formy pracy:

 • gry i zabawy ruchowe,
 • zabawy przy muzyce,
 • zabawy taneczne(nauka podstawowych kroków tańców narodowych),
 • zabawy inscenizowane, scenki dramowe,
 • wycieczki do Muzeum Dialogu Kultur, BWA, i Muzeum Narodowego w Kielcach, połączone z warsztatami plastycznymi ( poznanie dzieł sztuki i ich twórców -obrazy lub ich reprodukcje, barwne fotografie),
 • wyjścia do kina i na projekcje filmów oraz zajęcia plastyczne w ramach projektu : „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej,
 • spotkania z aktorami TLiA „ Kubuś” w Kielcach, oglądanie licznych przedstawień teatralnych,
 • udział w konkursach artystycznych (plastycznych i muzycznych)- „Miejski Festiwal Piosenki dla Przedszkolaków organizowany cyklicznie przez naszą szkołę oraz konkurs plastyczny organizowany przez TLiA „ Kubuś” w Kielcach,
 • pokaz prezentacji multimedialnych w PowerPoint przygotowanych przez nauczyciela, związanych tematycznie ze znanymi malarzami (zagranicznymi i polskimi )- np. Pablo Picasso, Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Stanisław Wyspiański, Jan Matejko  i kierunkami w sztuce,
 • pokaz prezentacji dotyczących sztuki starożytnej i nowożytnej,
 • poznanie wybranych zabytków, pomników i budowli o charakterystycznej i ciekawej architekturze,
 • prezentacja filmów edukacyjnych „Szkółka Rysowania dla dzieci z Lulek.tv”,
 • wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami: wydzieranki, wyklejanki bibułą, malowanie pastelami, kredkami, węglem, kredkami, ołówkiem, plasteliną, malowanki na wilgotnym, zmiętym papierze, lepienie z gliny, masy solnej, papierowej, malowanie na różnych podkładach (np. z kaszy, cukru, soli itp., frottage, collage, malowanie na kamieniach, itp.,
 • inscenizacje utworów dla dzieci (wierszy, bajek i baśni), z wykorzystaniem kukiełek, pacynek, rekwizytów,
 • udział w występach teatralnych, przygotowanych przez dzieci,
 • słuchanie literatury dziecięcej (z płytoteki) oraz czytanej przez uczniów z klas gimnazjalnych naszej szkoły,
 • organizowanie wystaw prac plastycznych dzieci,
 • udział w zajęciach ceramicznych.

W oddziale przedszkolnym o profilu dwujęzycznym dzieci realizują podstawę programową w języku ojczystym. Język obcy jest drugim środkiem przekazu informacji, wiedzy i środkiem komunikacji. W trakcie roku szkolnego dzieci systematycznie poszerzają swój zasób słownictwa, który pozwala na poznawanie nowych treści podczas zajęć edukacyjnych.

Głównymi celami kształcenia w oddziale dwujęzycznym jest:

 • zainteresowanie dzieci językiem obcym,
 • rozwijanie kompetencji językowych dzieci,
 • nauka nowego języka poprzez aktywny udział dziecka w procesie kształcenia,
 • wielozmysłowe poznawanie języka poprzez zabawę, działanie i doświadczenie,
 • doskonalenie mowy i intonacji dziecka w języku obcym poprzez zastosowanie rytmu, taktu i melodii.

Do wprowadzenia języka obcego w oddziale przedszkolnym zostały zastosowane następujące metody pracy:

 1. CLIL (Content and Language Integrated Learning) - metoda Zintegrowanego Kształcenia Przedmiotowo – Językowego.
 2. TPR ( Total Physical Response) - metoda reagowanie całym ciałem.
 3. Metoda audiolingwalna – polegająca na słuchaniu i licznych powtórzeniach.
 4. Metoda bezpośrednia – polegająca na komunikacji w języku obcym.

Podczas pracy z dziećmi stosujemy różnorodne techniki nauczania:

 • słuchanie i nauka piosenek, rymowanek, wyliczanek w języku obcym,
 • słuchanie i oglądanie bajek,
 • zabawy dramowe (krótkie przedstawienia teatralne, aranżowane scenki),
 • zabawy i gry językowe – nauka poprzez zabawę,
 • historyjki obrazkowe.

Każdego dnia nauczyciel przeznacza również czas na tzw. „Circle time” – w czasie którego utrwalamy nazwy dni tygodnia, miesięcy, pór roku, liczenie, określanie pogody,
a także formułowanie krótkich pytań i odpowiedzi dotyczących upodobań, samopoczucia i umiejętności dzieci, globalnym czytaniu wyrazów i krótkich zdań.

Dodatkowo dzieci cały czas mają dostęp do kącika językowego, w którym mogą znaleźć gry planszowe, domino, memory, układanki, dopasowywanie podpisów do obrazków oraz książeczki w języku angielskim. Pomoce dydaktyczne są systematycznie uzupełniane o treści realizowane na zajęciach, aby dzieci mogły utrwalić słownictwo i poznane struktury językowe.

Dzieci również są eksponowane na język angielski w różnych sytuacjach dnia codziennego jak przygotowania do posiłków, wyjścia na dwór i czynności porządkowe, w czasie których oswajają się z poleceniami, pytaniami i opanowują krótkie odpowiedzi w języku angielskim.

Reasumując, nauka języka angielskiego odbywa się poprzez zajęcia tematyczne z rożnych obszarów edukacyjnych, np. przyrodniczych (nazwy pór roku, pór dnia, dni tygodnia, miesięcy), społecznych (rodzina, hobby, spędzanie czasu wolnego, tradycje i zwyczaje), matematycznych (figury geometryczne, liczby), zajęć muzycznych, plastycznych i sportowych. Dzieci poznają język podczas gier językowych, zabaw ruchowych, śpiewania piosenek, recytowania wierszyków, odgrywania scenek, wykonywania doświadczeń oraz przygotowań do występów teatralnych.

Zajęcia dodatkowe w oddziałach zerowych:

 • język angielski 4 razy tygodniu po 20 minut,
 • nauka pływania raz w tygodniu,
 • wychowanie – fizyczne -45 minut oraz 25 minut zabaw ruchowych na sali gimnastycznej,
 • taniec 45 minut,
 • zajęcia muzyczne 45 minut.

Dla chętnych:

 • koło plastyczne 90 minut,
 • koło języka angielskiego 45 minut,
 • nauka przez doświadczenie 45 minut.

Zajęcia dodatkowo płatne:

 • szachy.

Dodatkowym uatrakcyjnieniem zajęć jest uczestnictwo w:

 • uroczystościach szkolnych,
 • spektaklach teatralnych,
 • seansach kinowych,
 • lekcjach muzealnych,
 • występach artystycznych,
 • wycieczkach edukacyjnych.

Oferujemy dzieciom opiekę pedagoga i psychologa, oraz przesiewowe badania logopedyczne. Przedszkole dysponuje profesjonalnie wyposażonym placem i salą zabaw, stołówką i biblioteką.

Szkoła Podstawowa

„Przede wszystkim należy nauczyć dziecko patrzeć, rozumować i kochać.”
/Janusz Korczak/

Kilka słów o nas i o tym co w naszej szkole jest wyjątkowe.

I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Kielcach jest szkołą z ponad 20-letnim doświadczeniem „inną niż wszystkie”.

Zapewniamy:

 • realizację starannie dobranych programów nauczania i wychowania zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym i przyjętymi przez szkołę standardami uwzględniającymi nową Podstawę Programową,
 • naukę w kameralnej atmosferze w grupach liczących do 20 uczniów,
 • opiekę pedagogiczną  i merytoryczną sprawowaną przez wykwalifikowanych, doświadczonych i przyjaznych dziecku pedagogów,
 • zwiększony wymiar zajęć na każdym szczeblu edukacyjnym, który umożliwi ugruntowanie wiedzy i lepsze przygotowanie do zewnętrznych sprawdzianów,
Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych
  I Społeczna Szkoła Podstawowa szkoły publiczne
oddział przedszkolny 31 25
I etap edukacji - edukacja wczesnoszkolna
kl. I 28 20
kl. II 28,5 21
kl. III 29 21
II etap - kl. IV - VI
kl. IV 30 25
kl. V 31 26
kl. VI 31 28
 • bezpieczne i bezstresowe, ale konsekwentne wychowanie i nauczanie,
 • życzliwą i serdeczną atmosferę sprzyjającą rozbudzeniu ciekawości poznawczej oraz kształtowaniu umiejętności prawidłowej komunikacji ze światem,
 • wysoki poziom nauczania, potwierdzony wynikami zewnętrznych sprawdzianów,
Rok I Społeczna Szkoła Podstawowa miasto Kielce woj. świętokrzyskie OKE Łódź
2006 31,63 26,81 24,36 24,90
2007 35,33 28,06 26,03 26,40
2008 31,40 27,43 25,66 25,77
2009 32,56 24,69 22,13 22,52
2010 33,10 26,51 24,18 24,32
2011 32,65 27,10 24,84 25,17
2012 32,18 24,95 22,33 22,70
2013 35,11 25,69 23,72 25,13
2014 33,00 28,60 25,50 25,40
2015 35,45 29,28 26,65 27,06


Średnie wyniki po sprawdzianie szóstoklasisty (źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna).

 • indywidualizację nauczania, która daje każdemu dziecku szansę odniesienia sukcesu na miarę jego możliwości,
 • opiekę psychologiczną, medyczną oraz zajęcia pozalekcyjne,
 • możliwość korzystania z ciepłego posiłku w szkolnej stołówce.

Ofertę dydaktyczną wzbogacamy o:

1. zajęcia pozalekcyjne:

 • szkolny zespół wokalny „Camerata”,
 • szkolny zespół taneczny „Twister”,
 • warsztaty ceramiczne,
 • nauka przez doświadczenie,
 • judo,
 • akrobatyka,
 • tenis,
 • szachy,
 • matematyczne łamigłówki,
 • gry i zabawy z tablicą interaktywną.

2. koła przedmiotowe dla uczniów chcących pogłębić i rozwinąć swoją wiedzę:

 • matematyczne,
 • przyrodnicze,
 • języka polskiego,
 • języka angielskiego,
 • języka niemieckiego,
 • plastyczne,
 • informatyczne,
 • biblioteczne.

3. zajęcia sportowe:

 • basen,
 • taniec towarzyski,
 • zajęcia rekreacyjno-sportowe na terenie szkoły,
 • judo,
 • akrobatyka,
 • tenis,
 • „białe szkoły”,
 • piesze wędrówki - rajdy,
 • wycieczki turystyczno- krajoznawcze.

4. naukę języków obcych ze zwiększonym wymiarem godzin: od oddziału przedszkolnego języka angielskiego, od klasy III szkoły podstawowej języka niemieckiego

Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych z języka angielskiego/niemieckiego
  I Społeczna Szkoła Podstawowa szkoły publiczne
I etap edukacji - edukacja wczesnoszkolna
kl. I 100 min. (4 godz./tyg.)
+ koło jęz. angielskiego 45 min.
90 min.
(2 godz./tyg.)
kl. II 115 min. (3 godz./tyg.)
+ koło jęz. angielskiego 45 min.
90 min.
(2 godz./tyg.)
kl. III 135 min. (3 godz./tyg.)
+ koło jęz. angielskiego 45 min.
* dodatkowo koło jęz. niemieckiego 45 min. (1 godz./tyg.)
90 min.
(2 godz./tyg.)
II etap edukacji - kl. IV-VI (klasy liczące 20 osób od kl. IV-tej dzielone są na grupy językowe)
kl. IV język angielski: 180 min
(4 godz./tyg.)
135 min.
(3 godz./tyg.)
język niemiecki: 135 min
(3 godz./tyg.)
-
kl. V język angielski: 180 min
(4 godz./tyg.)
135 min.
(3 godz./tyg.)
język niemiecki: 135 min
(3 godz./tyg.)
-
kl. VI język angielski: 180 min
(4 godz./tyg.)
90 min.
(2 godz./tyg.)
język niemiecki: 135 min
(3 godz./tyg.)
-

5. organizację licznych wyjść do teatru, muzeum, kina, galerii, filharmonii itp. w celu pobudzenia wyobraźni i odkrywania własnej wrażliwości poprzez kontakt ze sztuką,

6. atrakcyjny program imprez kulturalnych w trakcie roku szkolnego: konkursów, uroczystości klasowych, szkolnych, Koncertu Wigilijnego,

7. od roku szkolnego 2014/2015 w ramach zajęć obowiązkowych szkoła wprowadziła elementy mnemotechnik - technik ułatwiających zapamiętywanie informacji, uatrakcyjniających zajęcia lekcyjne, które usprawnią naukę, poprawią koncentrację uwagi.

Zdolności i potrzeby młodszych dzieci są bardzo różnorodne, dlatego w naszej szkole Państwa dziecko nie utraci:

 • komunikatywności,
 • elastyczności myślenia,
 • zamiłowania do eksperymentów,
 • ciekawości poznawczej,
 • humoru,
 • chęci do zabawy.

„Przede wszystkim należy nauczyć dziecko patrzeć, rozumować i kochać.”
/Janusz Korczak 

 

Gimnazjum

Co nas wyróżnia?

Przekonaj się sam!

Zapewniamy:

 • realizację starannie dobranych programów nauczania i wychowania zgodnych z obowiązującym prawem oświatowym i przyjętymi przez szkołę standardami,
 • naukę w niewielkich zespołach klasowych liczących do 20 osób,
 • pełną indywidualizację procesu kształcenia,
 • bezpieczne, bezstresowe, ale konsekwentne nauczanie i wychowanie,
 • przyjazna atmosferę sprzyjającą rozwojowi pasji i zainteresowań,
 • opiekę pedagogiczną i merytoryczną sprawowaną przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników,
 • wysoki poziom nauczania potwierdzony wynikami zewnętrznych egzaminów oraz stale rosnącą liczbą laureatów konkursów przedmiotowych; w roku szkolnym 2012/2013 ISG zajęło drugie miejsce w Kielcach, a trzecie w województwie świętokrzyskim pod względem największej ilości laureatów konkursów przedmiotowych,
Rok I Społeczne Gimnazjum miasto Kielce woj. świętokrzyskie OKE Łódź
GH GM GH GM GH GM GH GM
2006  38,59 37,46 33,45 26,20 30,97 23,33 30,96 23,97
2007  40,87 39,87 33,95 27,59 31,30 25,17 31,24 25,51
2008  41,15 38,00 33,46 29,03 30,20 26,61 30,39 27,18
2009  38,50 40,25  34,24 28,42 31,12 25,13 31,31 25,94
2010  38,67  36,33  32,69 25,57 30,31 22,88 29,91 23,61
2011  31,30 31,36 27,74 25,92 25,29 23,42 25,20 23,67
2012  53,85 41,31 42,96 29,91 40,37 26,70 - -
2013  49,22 46,48 39,80 32,40 36,52 29,13 37,49 29,25
2014  52,90 46,20 43,52 31,26 40,48 25,72 40,83 26,85
2015  51,84 43,35 42,69 30,46 27,00 39,85 27,50  

Średnie wyniki szkoły na tle skali staninowej (źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna).

naukę poszczególnych przedmiotów w odpowiednio wyposażonych pracowniach (w każdej sali lekcyjnej znajduje się laptop z dostępem do Internetu oraz projektor),
jednozmianowy system kształcenia,
opiekę medyczną oraz wsparcie psychologa szkolnego i specjalistów z Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kielcach,
możliwość korzystania z ciepłego posiłku w szkolnej stołówce.

Ofertę dydaktyczną wzbogacamy o:

1. koła przedmiotowe dla uczniów pragnących pogłębić swoją wiedzę:

 • matematyczne,
 • fizyczne,
 • chemiczne,
 • biologiczne,
 • języka polskiego,
 • historii.

2. zajęcia sportowe:

 • fitness,
 • basen,
 • siatkówka,
 • piłka nożna,
 • piłka ręczna,
 • taniec,
 • nordic walking,
 • zimowe obozy narciarskie (narty, łyżwy).

3. naukę języków obcych (angielskiego, niemieckiego) w zwiększonym wymiarze godzin oraz dodatkowe zajęcia z języka francuskiego. 

Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych języka angielskiego/niemieckiego
klasa I Społeczne Gimnazjum szkoły publiczne
język angielski język niemiecki język angielski język niemiecki
I 4 godz./tyg.
(180 minut)
3 godz./tyg.
(135 minut)
3 godz./tyg.
(135 minut)
2 godz./tyg.
(90 minut)
II 4 godz./tyg.
(180 minut)
3 godz./tyg.
(135 minut)
3 godz./tyg.
(135 minut)
2 godz./tyg.
(90 minut)
III 4 godz./tyg.
(180 minut)
3 godz./tyg.
(135 minut)
3 godz./tyg.
(135 minut)
2 godz./tyg.
(90 minut)
 • zajęcia przygotowujące do konkursów przedmiotowych,
 • warsztaty zawodoznawcze ułatwiające zaplanowanie ścieżki kariery,
 • kursy przygotowujące do zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego,
 • zajęcia przeznaczone dla uczniów z dysleksją rozwojową,
 • organizację licznych wyjść do teatru, muzeum, filharmonii w celu pobudzenia wyobraźni twórczej i uwrażliwienia na odbiór różnych form sztuki,
 • udział w wycieczkach przedmiotowych, warsztatach naukowych organizowanych przez uczelnie wyższe,
 • atrakcyjny program imprez kulturalnych w trakcie roku szkolnego: konkursów, uroczystości szkolnych (m.in. Koncertu Wigilijnego i Wakacyjnego), wernisaży.

Uczeń naszego gimnazjum…

 • rozwija swoje pasje i talenty,
 • uczy się w przyjaznej atmosferze,
 • zdobywa wiedzę przez doświadczenie,
 • czuje się bezpiecznie.

 

 

 

MENU

Free Joomla! template by Age Themes